مهندس امیر رضوانی مقدم

دبیر اجرایی رویداد

مهندس علی عليزاده

مسئول اجرايي رويداد

مهندس سمانه امرالهي

مسئول دفتر ايده بازار

مهندس عماد دهقانی

مسئول سایت و انفورماتیک